Основни програми, с които работим 01.

Запознайте се с програмите за безвъзмездно финансиране, с които може да подкрепите проектните си идеи!

Виж повече

Сертификат за качество 02.

Сертификат ISO 9001:2015 с обхват "Консултанстски услуги по разработка и управление на проекти по програми на ЕС. Провеждане на проучвания, анализи и подготовка на стратегии"

Виж повече

Проект Нова възможност 03.

Днес, 10.08.2016 г., “Фиделити груп” ООД слючи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-1.003-1389-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Виж повече

Част от предоставените услуги

ПРОЕКТ: BG16RFOP002-2.073-0606-C01

ПРОЕКТ: BG16RFOP002-2.073-0606-C01

Виж повече

Оперативна програма "Околна среда"

 Подговени и управлявани проекти по ОПОС

Виж повече

Оперативна програма "Конкурентоспособност на българската икономика"

Подготвени и управлявани проекти по ОПК

Виж повече

Новини

blog-post
Юли29

ПРОЕКТ: BG16RFOP002-2.073-0606-C01

ПРОЕКТ: BG16RFOP002-2.073-0606-C01

Виж повече
blog-post
Март01

Финална пресконференция

Покана за финална пресконференция по проект „Нова възможност за работно място във Фиделити груп ООД“

Виж повече