Финална пресконференция

Финална пресконференция
Март01

Финална пресконференция

 

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.003-1389

Нова възможност за работно място във „Фиделити груп“ ООД

 

                                                     Покана за пресконференция

Уважаеми дами и господа,

Фирма „Фиделити груп“ ООД има удоволствието да Ви покани на 02.03.2018 г. (петък) от 13:00 ч. на адрес гр. София 1700, бул. „Симеоновско шосе“ № 85 –З, вх. А, ет. 6, офис 14 на финална пресконференция по повод реализацията на проект „Нова възможност за работно място във Фиделити груп ООД“.

На 10.08.2016 г. “Фиделити груп” ООД слючи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-1.003-1389-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-1.003 “Ново работно място 2015“ за осъществяване на проект "Нова възможност за работно място във Фиделити груп ООД" на стойност 101 632.32 лева, от които 86 387.47 лева европейско и 15 244.85 лева национално съфинансиране.

Обща цел на проекта е Обща цел на проекта е насочена към стимулиране наемането на 8 лица, от които над 50 % попадат в специфичните групи по процедурата „Ново работно място 2015“ (4 лица от групата „Безработни младежи до 29 г. вкл.“, 1 лице от групата „Продължително безработни и неактивни лица“ и 3 безработни лица над 30 годишна възраст), чрез предоставяне на средства за труд и инвестиции, свързани с разкриването на нови работни места в съотствие с потребностите и организационната стратегия за развитие на Фиделити груп ООД.

Общата продължителност на проекта е определена на 19 месеца (дата на стартиране – 10.08.2016 г./ дата на приключване – 10.03.2018 г.).