Управление на проектния цикъл

  • Начало
  • Управление на проектния цикъл
Управление на проектния цикъл

Управление на проектния цикъл

"Фиделити груп" ООД има богат опит в управлението на проекти по програми на Европейския съюз. Отдаваните услуги се свеждат до следното:

  • финансово и техническо управление;
  • финансово и техническо отчитане;
  • подготовка на искания за средства на ниво проект;
  • кореспонденция с финансиращите органи;
  • подготовка на тръжни документации и участие в оценителни комисии за избор на изпълнители по проектите;
  • други дейности, съгласно спецификите на проектите.