Проект Нова възможност

Проект Нова възможност

Проект Нова възможност

 

 Проект "Нова възможност за работно място във Фиделити груп ООД"

Днес, 10.08.2016 г., “Фиделити груп” ООД слючи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-1.003-1389-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-1.003 “Ново работно място 2015“ за осъществяване на проект "Нова възможност за работно място във Фиделити груп ООД" на стойност 101 632.32 лева, от които 86 387.47 лева европейско и 15 244.85 лева национално съфинансиране.

Обща цел на проекта е насочена към стимулиране наемането на млади безработни до 29 годишна възраст, чрез предоставяне на средства за труд и инвестиции, свързани с разкриването на нови работни места, в съотствие с потребностите и организационната стратегия за развитие на "Фиделити груп" ООД.

Общата продължителност на проекта е определена на 15 месеца. 

 


 

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.003-1389

Нова възможност за работно място във „Фиделити груп“ ООД

 

На 14.10.2016 г. фирма “Фиделити груп” ООД проведе начална пресконференция по проект BG05М9OР001-1.003-1389 "Нова възможност за работно място във Фиделити груп ООД". На гостите бе направено представяне на проекта.

Събитието бе организирано от фирма "Дъ Нет" ЕООД - изпълнител по поръчка с предмет "Осигуряване на информиране и публичност по проект "Нова възможност за работно място във Фиделити груп ООД".

Проект "Нова възможност за работно място във Фиделити груп ООД" се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-1.003 “Ново работно място 2015“. Проектът е на обща стойност 101 632.32 лева, от които 86 387.47 лева европейско и 15 244.85 лева национално съфинансиране.